Úvod

 

Dal se do pohybu rozsáhlý, v gigantických poměrech operující výkonný aparát vesmírných velkých a vznešených osobností, vůdčích inteligencí, dokonalých mystiků i čistých světců sjednocujících se ve jménu Kristus k novému dílu pro život, jsoucno a všechno živé v něm. Již počátek tohoto pohybu nese silné vlny nové tvůrčí činnosti Boha, tvorbu fantastických rozměrů v závratných idejích. Jí se postupně obnoví celý pozemský život, dotvoří i přetvoří jeho prostorové jsoucno se všemi vyspělými bytostmi i živými organismy.

V začínajícím gigantickém procesu je člověk článkem nejdůležitějším pro svou zvláštní, ve vesmíru ojedinělou bytostnou sestavou a přímý původ z Loga, nejvyšší tvůrčí i reprodukční Božské síly a moci, lásky a moudrosti. Bez člověka nelze uskutečnit dílo přetváření či dotváření vesmírného či duchového životního jsoucna; tím méně je rozvíjet a vyvrcholit. Hned v začátcích se pro neúčast lidstva vyzrálého do absolutně kladné činnosti situace jeví jako komplikovaná, jako neřešitelné dilema. Člověk jako životní článek drží silou svých vnitřních duchových, božsky laděných aspektů i koncentrací hmotných energií soustředěných ve fyzickém těle, celý řetěz vesmírných existencí v soudržnosti. Jako takový se však v těchto úlohách již dávno nepohybuje. Stavba bytostného jsoucna je tím povážlivě až nebezpečně rozkolísána. Proto se již dávno hledá řešení těchto neblahých situací.

Všichni kladně působící činitelé vesmíru jsou jednotni v názoru, že první podmínkou každé reorganizace života či jen zpevnění základen jeho projevenosti je návrat člověka do jeho původního duchovního postavení, vstup lidstva do společenství univerzální lásky a její blahodárné činnosti.

Avšak tento návrat je procesem, který sám o sobě svou rozsáhlostí zabírá nepředstavitelně velké úsilí, práce, služby všeho druhu a součinnosti všech ve vesmíru působících silných individualit i velkých pracovních kolektivů s vyhraněnými úkoly dobra a lásky. Bez náležitých kladných výsledků práce v tomto dění je každý další postup dobudování životních prostorů nemyslitelný. Proto se na lidskou záležitost zaměřuje čím dál větší počet aktivních duchovních pracovníků z oblastí Zemi blízkých i vzdálených, i sbory pasivních myslitelů, jejichž úlohou je vnoření do krásna a ticha Božství, aby jím rozvichřený prostor byl zklidněn a zharmonizován. Všichni se soustřeďují k jednomu problému, sjednocují se na jednom programu: člověk, lidstvo, Země jako centrální sféra jeho deformací a protikladů.

V tomto programu mají své úlohy i strany odporu a opozice. I ony musí vstoupit do vyhraněných pozic vůči lidstvu, odpovídajících složení jejich sil ve vesmíru a zvláště v zemském prostoru. Musí také promítnout prostředky své moci a opoziční úlohy. Jejich postoj a strategicky opoziční i agresivně nepřátelský postup je takřka absolutně závislý na stavu lidstva a v něm každé vědomé individuality. Lidstvo mravně i nábožensky se hroutící upevní jejich vládu nad fyzickým i psychickým lidským prostorem. Lidstvo na vzestupné cestě a zušlechťující se donutí je k ústupu a pak i ke vzdání se boje o člověka a jeho svět.

Vyčkávání na tento ideální postup by však zabralo další věk. Ten však nelze dát k dispozici jen pro vyrovnání velkých vývojových diferencí. Vzhledem k ochablé lidské psychice a ztrátě duchovního citu by vyrovnání bylo možné jen pod tlakem nových utrpení ve světě pozemském i posmrtném. Nový věk však má svá ustanovení o rozsahu tvůrčí kladné činnosti i v rozvíjení mystických hloubek duševna v potencích ducha. Tato ustanovení platí pro všechny bytosti, a proto jsou závazná i pro člověka a v poslední řadě i pro opoziční inteligence. Do nich nelze vtěsnat problém úzce a nízce projeveného lidstva. Ten musí být vyřešen ještě v této současnosti, v posledních hodinách tzv. starého věku. Kdy skončí a od kdy bude datován nový? Nelze to říci jednoznačně, protože celé křesťanské období je předobrazem nového věku. Avšak tím, že mnoho, co jej mělo charakterizovat, zůstalo neprojeveno, nemohl nový věk vstoupit v plnou platnost. Prodlužování má však své meze. 20. století jej uzavřelo bez ohledu na situace, na nevyužité příležitosti, nízký mravní stav lidstva, nevyřešený problém zla světa a vzrůstající ateismus.

Času k vyřešení záležitostí lidstva nebo aspoň k nalezení kompromisních cest je zoufale málo. Proto je nutno přistoupit k dosud nezvyklým způsobům, jednáním, na něž nebyla ani ona malá skupina opravdově nábožensky žijících lidí připravena, a proto hotova ke zvláštním duchovním službám, k novým mystickým úkonům. Proto se otevřely zdroje Boží moudrosti a lásky, proto se zesílil proud duchovních inspirací. Myšlenky Krista, nejvyššího Učitele lidstva a duchovního Mistra mystiků, formované do srozumitelných slov a pojmů, plynou v silných vlnách jsoucna člověka tam, kde je psychická, nervová i mozková dispozice k jejich zachycení a přijetí do duchovního vědomí a z něj pak přenesení do rozumové sféry k tlumočení lidskými výrazy. Tato mohutná vlna inspirací, její sama skutečnost i síla, svědčí o mimořádně nahrocené, zostřené a komplikované situaci lidstva a vesmíru, plyne dvojím směrem: vysokou rovinou mystiky k duchovnímu srdci, a k rozumovým sférám, k čisté mentální oblasti. První směr je dán pro zušlechtění, zduchovnění a naplnění univerzální láskou; druhý směr nese poznání, vědění, znalosti a zasvěcenost do věcí duchovního života, dění vyšších světů, do činnosti vesmírných božích pracovníků, do zákonitostí a řádů současnosti i nového věku.

 

Pověření být před duchovním světem zástupcem výkvětu náboženské kultury a křesťanského duchovního života je nepředvídané těmi, jichž se týká. Přichází nečekaně a ohlašuje se vnitřními impulzy jako něco velkého, dobrého, krásného konat, dát se k dispozici Božímu vedení, sjednotit se plně s vůlí Boží pro celou životní činnost.

 

Opravdovost, upřímnost, vytrvalost a věrnost těmto přáním předchází Boží rozhodnutí a volbu pro duchovní důležité úkoly. Ty mohou mít různou formu.

 

Je však nutná:

- vnitřní obroda,

- obnova kvality myšlení,

- výchova charakteru,

- výuka o věcech Božích,

- vývin mystického citu,

- přestup do duchovního lidství.

 

Odpor, který klade opoziční strana duchů, nedovolí duchovní realizaci člověka v krátké době. Žádá to nejméně padesát let plného a intenzivního osobního úsilí. Doba však velice pokročila a rozložení duchovních snah a práce do tak dlouhého času je již zcela nemyslitelné. Je proto nutné hledat a nalézt rychlejší postupy, vytvořit cestu k dokonalosti a důsledně ji v přísnosti k sobě prokonat.

Celá Boží strana po úradku s Pánem a v Jeho vedení vyhlásila svou spontánní a plnou účast na všem, co se děje na Zemi, co vyhlašuje lidstvo, co žádá člověk, o co prosí zástupy věřících.

 

Vyhlásila v přesném znění, že bylo rozhodnuto:

1. Vytvořit pevně tvárněnou, láskou a milostí Krista bohatě fundovanou duchovní cestu nového křesťanství nezatíženého vinami, chybami a omyly minulosti.

2. Vést ji k samostatnosti na dosavadních věroukách a náboženských formách, filozofických soustavách, okultních vědách a praktikách založených na polopravdách nebo nedovolených úkonech.

3. Dát jí k dispozici sbor vyučujících a inspirujících andělů, kteří vypracují potřebné podrobné učební osnovy s nutným poučením o všem, co má člověk tohoto času v duchovní vyspělosti a úloze předního z lidu znát a o čem být informován v souvislosti s děním v kosmu i na Zemi, kde je těžiště a probíhá tajný soud.

4. Obklopit ji ochranným kruhem, duchů vyzařujících čisté světlo lásky a pokoje Božího, aby v ní byl možný rychlý postup k realizaci produchovněného a mystického křesťanství, i ve výuce v duchovních zákonech a pravdách.

5. Umožnit všem, kdo na ni vstoupí, vnitřní probuzení, oživení a obnovení vloh duše, rozvinutí ducha do síly a moci, do lásky a moudrosti.

6. Zapojit ji na činnost andělů ke spolupráci i spoluoběti pro pozvednutí lidstva a jeho přestup do života v Kristu na vyšších stupních jsoucna.

7. Dát každému na ní možnost širokého duchovního uplatnění v samostatné individuální službě dílu Krista na Zemi i výše a ve společenství a jednotné formě práce.

8. Vychovat na ní prostředky danými Kristem, který je prvním Iniciátorem jejího založení a jejím stálým Učitelem, Mistrem a Pánem, pevný a výborně vyučený sbor duchovních učitelů lidstva, ochránců bytostí slabých a níže postavených v kategoriích kvalit.

9. Vytvořit z ní vzor mystické i duchovědné školy.

10. Propojit ji kontakty s duchovními světy a vesmírnými božími pracovníky.

11. Soustředit v ní proudy Božských životodárností, které Kristus nese a vyzařuje do lidského prostoru pro další existenci, avšak změněnou na Boží království.

12. Učinit z ní duchovní cestu, která by byla vydavatelem všeho dobrého, nositelem nového Božího Slova a Písma.

13. Vložit na ni nejdříve tajné, později zjevné znaky účasti Spasitele na jejím vytvoření a účinech na život Země.

14. Dopomoci jí k uznání jí mezi lidmi a anděli.

15. Prací a službou určenou Pánem a v ní konanou za Jeho pomoci i umocnění odvrátit pohromy, které hrozí lidstvu na Zemi, aby zbývající čas mohl naplnit děním záchrany - zásahy milosti.

16. Vyprostit ji z obchvatu zlou mocí až dosud bránící jí pevně vytvořit spojení mezi nebem a Zemí, jako záchranný člun pro tonoucí lidské trosečníky v bouřlivém vlnobití prostoru a času, do nichž se vylily všechny číše Božího hněvu, všechny nádoby pokání.

17. Obrátit na ni pozornost širokého okruhu dosavadních náboženských učitelů působících v pozemském okruhu světa hmotného i posmrtného a také osobní vůdce v individuální mystice nebo malých skupinách jógismu a lámaismu různých forem, aby hledali a našli možnost připojení a tím sjednocení aspoň ideové a ve službách jménu a dílu Krista v poslední hodině, kdy to ještě lze a je stanovené.

18. Postavit ji pod přísnou neustálou kontrolu, dohled a vedení, aby její práce a služby nesly absolutní zdar, jak je nevyhnutelné a již netrpělivě očekávané těmi, kdo odpovídají za urovnání nebezpečných trhlin pod nohama lidstva, hrozících novým pádem, ještě nižším než ten, z něhož se zvedá.

19. Postupně disponovat všechny její přední, odpovědné pracovníky pro přímé kontakty s jejich osobními andělskými učiteli a pak i s okruhem učitelů, rádců a inspirátorů celé nové duchovní školy.

20. Zvláštním působením sil a mocí Boží lásky otevřít jejich duchovní srdce, rozeznít v něm jemné struny mystických citů, které jsou přijímacími stanicemi obrazu Krista, Jeho myšlenky a slova. Jejich vnuknutím do vnitřního jsoucna se ukončí duchovní vývoj možný v zemských podmínkách, a kdo ho dosáhne, více se nevrátí do hmotných bran, do života utrpení a cestě ke smrti. Jeho sídlem bude mír, láska a světlo.

Vytvořit pevně tvárněnou, láskou a milostí Krista bohatě fundovanou duchovní cestu nového křesťanství nezatíženého vinami, chybami a omyly minulosti

 

Boží rada rozhodla upevnit, podpořit a dobudovat, co se začalo konat z lásky a milosti Kristovy pro každou duši zvlášť i celý zemský svět. Toto rozhodnutí je závažné a platné.

 Na ně začne navazovat duchovní správa Země a lidstva. Jednoduchým a jasným slovem, jakým Pán rád vyjadřuje své myšlenky, bude dávat pokyny, rady i přísná ustanovení, jakými prostředky, formami, v který čas a na kterých místech rozvíjet začaté dílo duchovní, jemuž lze říci Boží i lidské.

V pojmu Boží je zahrnut celý andělský svět působících vesmírných duchů, jejichž skutečnost i přítomnost je očím lidí nezachytitelná. I tyto nedokonalé oči však jedné chvíle prohlédnou a přesvědčí se o životě, práci a nekonečné činnosti nad hmotou. Pro někoho však toto prohlédnutí bude otřesným prožitkem bolesti, lítosti i pocitů viny, že tak úzce, naivně a dětsky chápal život a Stvořitele - Boha všemohoucího.

 

Přímé Slovo Kristovo sdělující vám zákonitost spravedlnosti Boží, moudré rady Otce i vyučující myšlenky Ducha pravdy, je nejvyšší poctou, jakou si lze i nelze představit.

 

Náročnost a požadavky kladené na vás, kteří máte učit a vést, chránit a posvěcovat Boží láskou všechno stvoření, jsou vysoké, přísné a nekompromisně vyžadované. Dostát jim je záležitostí vaší i Boží. Vy nabídněte duchovní srdce a otevřete je modlitbou, přáním sloužit, pomáhat, učit a vést život svůj i všech pevně, určitě, statečně a vytrvale k Bohu. Vše, co ve vás má být jako obětavost, ušlechtilost, moudrost, láska a vědění, jsou vlastnosti božské a jen Bůh je má. Od Něho jsou přijaty a Jím vloženy do vašeho duchovního já. Jím jsou ve vás pevněny a rozvíjeny do nekonečných hranic. Splníte-li vy, co on žádá od vás, dostane se vám dokonalosti člověka i anděla. To, slibuje, to dá, uskuteční váš Bůh a Pán.

Služte Jeho programu moudrosti a lásky.

Usedněte jako žáci, jako studenti ke knihám vám shůry daným za posvátné spisy, za jedinečné dokumenty boholidského jednání v tento čas milostivý i soudní.

Učte se, studujte, poznávejte, buďte vědoucí za všechny a pro všechny, kteří se teprve seznamují s duchovní vědou a jako děti mají v rukou její malé slabikáře.

 

© Božena Cibulková