Představení andělů

 

 Řekl Pán:

 

Člověče, představ lidstvu anděle v jejich kráse a povinnosti, v mystické vznešenosti i v četných službách.

Promluv a řekni tato slova:

Slyš, lidstvo, živý prostore Země!

Pán seznamuje tě s těmi, které jsi dosud neznal.

 

Představuje ti:

 

 1. Anděle, bytosti jemné, milující krásu a blaho tichoučké jako je sen dětí, pohyby důstojné a pomalý rytmus dění,

 klidný tok myšlenek krajinami já i univerzem, city mírně zvlněné jak hladiny jezer.

 2. Anděle nebes, bytosti složité jako je stavba kosmu a vesmírný hvězdný areál.

 3. Anděle života, který jimi je obrazem skvělostí, nekonečných proměn a podivuhodných krás.

 4. Anděle pohybu, sídlící ve vanutí větru, ve vlnách světla, pramenitých vodách i spektrální vibraci.

 5. Anděle blaženství, dlící stále v tajemných hlubinách serafínských já.

 6. Anděle činnosti ve vyšších sférách, v duchovních základnách hvězd.

 7. Anděle naplňující živý svět bytostí až po okraje kosmu, kde vývoj ustal.

 8. Anděle vzdušné a jemné jak obláček, co krouží oblohou a stále někam spěchá.

 9. Anděle nádherné jak zlatá záře při východu slunce, jak motýlí křídla mnohobarevná, či pohádkový ohnivý pták.

10. Anděle k ničemu nepřipoutané, jejichž domovem je volnost a svoboda letícího orla.

11. Anděle něžné, jak vroucí láska a dotek jejich rtů.

12. Anděle bez hlasu jako květina a strom.

13. Anděle vysoké jak věže katedrál a velehory planet.

14. Anděle maličké, jak tělíčko nemluvňátek nebo seménko růže.

15. Anděle nositele moudrosti z Boha, vědění Všemohoucího, Pravdy věčné.

16. Anděle zjevovatele lásky, jíž se donekonečna znovuzrozuje krása, mír a harmonie.

17. Anděle konatele vůle Tvůrce, jíž se tvoří forma a tvář hvězdy, znamení souhvězdí nebo srdce v hrudi.

18. Anděle vydavatele síly Boží, držící vesmír v jeho mohutnosti, v jeho rozsáhlosti trvání do času i pro věčnost.

19. Anděle světla, v němž je život jasný jak hladina čistých vod oceánů.

20. Anděle mocných myšlenek, jimiž se rozkládají supernovy nebo se tvoří velehory na planetách.

21. Anděle giganty vesmíru, jimž je on hračkou v dlani.

22. Anděle experimentující s modely času a prostoru.

23. Anděle génie, nesoucí v sobě nejvyšší duchovní intelekt.

24. Anděle těžce pracující ve výhni kosmických slunečních hmot.

25. Anděle těšitele lidských bytostí v sevřenosti tíhou jejich trestných osudů.

26. Anděle ochránce milenců všude tam, kde je forma bytostných dualit.

27. Anděle strážce rodinných kruhů.

28. Anděle osobních věcí člověka.

29. Anděle vychovatele dětského věku člověka.

30. Anděle idejí dobra a šlechetnosti, které sebou zrcadlí i realizují.

31. Anděle tvůrčích inspirací.

32. Anděle mistry dramatiky.

33. Anděle mistry slovesné.

34. Anděle mistry děl výtvarných.

35. Anděle rukodělné dovednosti.

36. Anděle učitele mystiky.

37. Anděle služeb kněžských.

38. Anděle výmluvnosti a řečnického talentu.

39. Anděle předávající od Boha slovo prorocké.

40. Anděle umožňující nazírání duchovním zrakem.

41. Anděle obětníky za člověka.

42. Anděle obětníky za padlé anděly.

43. Anděle Mariánské, jejichž úkolem je nosit obraz nebeské Panny a Matky s Dítětem.

44. Anděle výlučných jmen mystických, symbolizujících mysteria v lůně Otecko  Mateřského Božství.

45. Anděle jmen úkolových, značících specializace služeb vesmíru.

46. Anděle funkcí soudních v oblasti očistců.

47. Anděle žalobce podle zákoníků různých kategorií, platných pro svět andělů či lidí.

48. Anděle pozorovatele dění v mentálních polích všelidských i osobních.

49. Anděle životních záznamů osudových dějů člověka jedince, rodů i národů.

50. Anděle statistiky oborů vědních, technických i mystických.

51. Anděle vykonavatele trestů.

52. Anděle zvěstovatele andělských poselství v různých místech vesmíru.

53. Anděle vyhlašovatele počátků i konců časů, do nichž jsou položeny dílčí úseky vývoje lidstva stránky ideové,

 mentální, intelektuální i pracovní.

54. Anděle komunikující sítěmi technických prostředků s rozlehlostí kosmu.

55. Anděle korespondující vnitřními impulzy s bytostmi i tvory všech životních říší.

56. Anděle věnující se kazatelům v předávání jim tématiky a vhodného slova.

57. Anděle působící v intuici jako článek souhry mezi dávajícím a přijímajícím.

58. Anděle iniciátory velkých událostí národních i osobních.

59. Anděle teoretiky - ideology.

60. Anděle měsíční, sídlící v satelitech planet jako andělstvo pasivní.

61. Anděle jupiterské, plánovatele a navrhovatele nových planetárních cyklů činností.

62. Anděle venušské, střežící rovnováhu planetárních energií.

63. Anděle marsické, smělé a někdy výbojné bojovníky spravedlnosti.

64. Anděle merkurské, věnující se syntéze třístupňové hmoty pro obecné použití současnosti i budoucnosti,

 kdy se s ní sjednotí duchové principy.

65. Anděle saturnské, ideology programů záchranných akcí andělských ve jménu Kristus pro Zemi a jí blízký kosmický kruh.

66. Anděle pozemské, působící bezprostředně ve vyšších formách náboženství lidstva.

67. Anděle uranské, architekty a stavitele velkolepých kosmických areálů pro účely mystické, náboženské, umělecké,

 úměrné výši duchovnosti a kulturnosti té či oné životní oblasti.

68. Anděle stojící na rozhraní světa podsvětního a prvých říší andělských a tak umožňující mezi nimi sporé, ale nutné kontakty.

69. Anděle léčitele, operující s životními látkami, z nichž je složen bytostný tělesný systém.

70. Anděle přímé zástupce Krista v jednání s osobními anděli člověka, odpovědnými za jeho stav a postupy.

71. Anděle, mluvčí Krista v situaci vyhrocené, kdy Bůh rozhoduje v Kristu a On dává toto rozhodnutí na vědomí a ke sdělení andělům.

72. Anděle soudu Božího, jejichž čas nastal.

 

            © Božena Cibulková