Andělské poučení

 

 Trůn Boží je postaven na dvaceti čtyřech pevných podnožích. Trůn Boží je obklopen dvaceti čtyřmi kruhy duchovních vedoucích bytostí. Každý kruh je sestaven z dvaceti čtyř těchto vynikajících vůdčích duchů vesmírných.

 Dvanáct kruhů takto tvořených působí ve vyšším nebeském duchovém jsoucnu. Nestýká se s bytostnými světy stvořenými, vyvstalými, zrozenými v konstelaci, kdy již byly na životní scéně Luciferem vytvořené protiklady. Tyto oblasti má v péči a na odpovědnosti dvanáct kruhů tvořících polovinu z velkého seskupení kruhů dvaceti čtyř. I však těchto dvanáct kruhů je složeno ze dvaceti čtyř vůdčích vynikajících bytostí.

 Z této dvanáctikruhové sestavy vypadl před dávným věkem jeden velice důležitý článek, vytvořený také z dvaceti čtyř bytostí vzácně a všestranně bohatě Stvořitelem fundovaných. Jejich společné jméno bylo: člověk - moudrý syn boží. Každá z nich byla nositelem tohoto posvátného jména, které zároveň označovalo poslání, úlohu, úkol a funkci. Měly zvláštní, jen jim danou dvojpodstatnou sestavu s návazností však na všechny dvacet čtyři bytosti.

 Pád jedné z nich (Adama - Evy) vsunul do celé sestavy tak velké narušení, že se rozpadla a postupně vymkla z onoho dvaceti čtyřkruhového společenství. Nejdříve byla odloučena od její vyšší poloviny tvořící trůnní oblasti Boha, a pak i té, s níž bezprostředně spolupracovala na správě vesmírného díla stvoření. Tak nastala její tragédie životní, z níž se nevyšlo až do této hodiny.

 Způsobila nesmírné, nepředstavitelné škody v díle stvoření, neboť vypadnutím absolutně důležitého článku v souhře oněch dvaceti čtyř kruhů, pověřených správcovstvím nad vesmírem v jeho oblastech duchovních a pak i hmotných, i ony byly jako ochromeny v práci, jakoby byl dnešní tělesný člověk ztrátou palce pravé ruky, prstu, jímž se všechny věci pevně přidrží.

 Moc Boha je všemohoucí, avšak jako taková nebyla uplatněna v nápravném dění. Bylo ponecháno aktivitě a důvtipu těch, kdo se v tísňové deformační situaci ocitli. Bůh bděl nad všemi, avšak zasahoval jen ve chvíli absolutně krajní. Ta byla, když poslal Krista ku pomoci. Dala ochranu, záchranu a možnosti vstoupit do ní. Tento vstup platí nejen pro člověka, ale pro celou sestavu dvaceti čtyř kruhů.

 Chvíle vzácná, v níž se nacházíme, v krásné symbolice i reálné skutečnosti projeví ono úžasné, po dlouhý věk vybojovávané, vykupované dění, vracející ztracenou souhru spojení a propojení dvaceti čtyřem kruhům sestaveným podle prvopočátkových řádů Božích služebností, funkčností a bytostných činností. Člověk byl příčinou jejich porušení - od člověka musí vyjít a jím vrcholit vstup do ideální sestavy s pomocí všech bytostí s ním spojených ve služebnosti a životních posláních, a nadevše - s přímou pomocí Boží v Kristu Ježíši.

 Nuže - vy, kteří jste přišli na zavolání a pokyn Boží, jste nyní v úloze, jaké rovno na Zemi není! Na vás a vámi se projeví, co se v tomto okamžiku děje ve vyšší i nižší jsoucnosti:

 Hierarchie člověk vystupuje právě na své místo jí opuštěné v odcizení se jeho svatosti dlouhé věky. Vstupuje do funkce a úlohy bytostí vyšších, Bohem moudrých, Jeho láskou stvořených, v Jeho lásce a vůli činných . . .

 

© Božena Cibulková